محور 7: ارزشیابی

محور 7: ارزشیابی

 


7-1-1- مفهوم شناسي ارزشيابي و تفاوت آن
  با  سایر مفاهيم 
( دکتر علیرضا کیامنش)

1-4-7- مراحل ارزشیابی (دکتر یحیی معروفی)

7 5- 3 - ارزیابی نظام برنامه درسی  (یحیی معروفی)

1-2-7-7- الگوی ارزشیابی مبتنی بر هدف (دکتر عباس خاکپور)

7-7
-2-3- الگوی خبرگی و نقد تربیتی
(دکتر علی نوری)

4-2-7-7-الگوی ارزشیابی مشارکتی (دکتر محمد عسگری)


5-2-7-7- الگوی ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده (دکتر محمد عسگری)

6-2-7-7-الگوی سیپ (دکتر علیرضا کیامنش)

2-8-7- ارزشیابی تکوینی  (دکتر محمد عسکری)

4-8-7- ارزشیابی پایانی (دکتر  محمدرضا یوسف زاده)

10-2-7-7- الگوها و روش های سنجش و اندازه گیری در برنامه درسی (دکتر بلال ایزانلو)

2
-10-7-
تا
ریخ تحولات ارزشیابی در ایران
(دکتر زینبگلزاری)

7-11-1- تیمز (مطالعات ارزشیابی بین­المللی) (دکتر علیرضا کیامنش)


7-11-2- پرلز -مطالعات ارزشیابی بین المللی (دکتر عبدالعظیم کریمی)4-11-7- برنامه بین المللی سنجش دانش آموزان(پیزا) ( دکتر مسعود کبیری)