ضوابط ناظر به فرايند توليد محتواي دانشنامه ايراني  برنامه درسي

 

1)      ويژگي­هاي نويسندگان مدخل­ها

نويسندگان به تناسب تقاضاي تخصصي مدخل با توجه به اولويت‌هاي زير، توسط شوراي علمي دانشنامه انتخاب مي‌شوند:

                                     i.      اولويت نخست: استادان رشته برنامه درسي (با مدرک دکتراي تخصصي در رشته برنامه درسي) با سابقه پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

                                     ii.      اولويت دوم: اعضاء هيئت علمي رشته‌هاي تعليم و تربيت و داراي هم پوشاني با برنامه درسي (با مدرک دکتراي تخصصي) با سابقه پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

                                   iii.      اولويت سوم: محققان برنامه درسي (بدون مدرک دکتري) با سابقه مفيد پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

                                   iv.      اولويت چهارم: محققان برنامه درسي (با مدرک دکتري) در رشته­هاي تخصصي ديگر، با سابقه پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

iiv. اولویت پنجم: دانشجویان دکتری که امتحان جامع خود را گذرانده اند، با سابقه پژوهشی مرتبط و حداقل دو مقاله علمی و پژوهشی. (سرگروه ها تنها ده درصد از مدخل های محور خود را می توانند به این دانشجویان اختصاص دهند). 

 

2)     ويژگي قالب و حجم محتواي مقالات

                                      i.     فونت متن مقاله، نازنين يا لوتوس باشد.

                                     ii.     اندازه حروف فارسي، 14 و انگليسي، 12 باشد.

                                   iii.    فاصله خطوط، 1 باشد.

                                   iv.    تعداد کلمه براي چكيده مقاله، 200-150

                                     v.   تعداد کلمه براي مدخل کوتاه، 1500-1200     

                                      i.    تعداد کلمه براي مدخل بلند، 2500-2000  

3)    چگونگي انتخاب نويسندگان و سفارش مقاله

                                      i.       نامزدهاي نگارش مدخل با بهره‌گيري از سازوكارهايي مانند فراخوان توسط دبيرخانه دانشنامه شناسايي و به شوراي علمي معرفي مي‌شوند. 

                                     ii.      مهلت نگارش مقاله حداکثر 3 ماه از تاريخ ابلاغ نگارش مي‌باشد.(سه هفته براي چكيده، يك هفته براي داوري چكيده و دو ماه براي اصل مقاله)

                                   iii.      به هر نويسنده حداکثر سفارش نگارش 10 مقاله­ تأليفي و 5 مقاله ترجمه اعم از کوتاه يا بلند داده مي­شود.

                                   iv.      مقاله هر مدخل، توسط يک نويسنده نوشته مي­شود.

                                     v.      سقف سفارش نگارش مقاله به صورت همزمان به يك نويسنده 5 مقاله تعيين شده است.

 

4)    چگونگي انتخاب داورها و داوري مقاله

                                      i.      داورها توسط شوراي علمي تعيين مي­شوند.

                                     ii.      هر داور مي­تواند حداکثر تا 50 مقاله را داوري کند.


5)     شرايط داوري

الف)داوري چكيده مقاله

                                      i.      داوري چكيده مقاله توسط سرگروه محور مربوطه انجام مي پذيرد. 

                                     ii.      نتيجه داوري چكيده مقالات حداکثر ظرف 1 هفته از زمان تحويل، به نويسنده منعکس خواهد شد.

                                                           

ب) داوري اصل مقاله:

                                   iii.      داوري مقاله توسط 2 داور متخصص با انتخاب شوراي علمي انجام مي پذيرد(داور اول، سرگروه مربوطه است). در صورت نياز، مقاله براي داور سوم ارسال خواهد شد

                                   iv.      داوري بر اساس ملاک­هاي ارزشيابي خواهد بود که به تأييد شوراي علمي رسيده است.

                                     v.      نتيجه داوري مقالات حداکثر ظرف 1 ماه از زمان تحويل مقاله به نويسنده منعکس خواهد شد.

                                   vi.      مهلت اصلاح مقاله توسط نويسنده حداکثر 15 روز خواهد بود.

                                  vii.      در صورتي که پس از 2 نوبت درخواست اصلاح مقاله، مقاله به تأييد نرسد، شوراي علمي درباره ادامه يا توقف کار، تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد کرد.

 

6)    شرايط پرداخت حق ­الزحمه

· حق­الزحمه نگارش مقاله متناسب با رتبه و رشته علمي و با توجه به کيفيت و نوع مقاله به شرح زير است:

                                      i.      استاد:  200 هزار تومان (مدخل بلند)- 150 هزار تومان (مدخل کوتاه)

                                     ii.      دانشيار:  175 هزار تومان (مدخل بلند)- 125 هزار تومان (مدخل کوتاه)

                                   iii.      استاديار:  150 هزار تومان (مدخل بلند)- 100 هزار تومان (مدخل کوتاه)

                                   iv.      محققان برنامه درسي:  125 هزار تومان (مدخل بلند)- 75 هزار تومان (مدخل کوتاه)

· حق­الزحمه ترجمه 20% کمتر از حق­الزحمه نگارش است.

· حق‌الزحمه داوري برمبناي رتبه علمي داور بين 20 تا 30 هزار تومان است.

· در صورت پذيرش مقاله بدون‌نياز به اصلاحات توسط داوران، تا 20% پاداشِ حسن‌انجام‌کار به نويسنده تعلق مي‌گيرد.

· جريمه ديرکرد در انجام تعهدات توسط نويسندگان به يکي از تصميمات زير منجر خواهد شد:

- کسر از مبلغ حق الزحمه:

                                      i.      يک هفته تا سه هفته: 10%

                                     ii.      سه تا شش هفته: 20%

                                   iii.      شش تا هشت هفته: 40%

· در صورت تاخير 2 ماه و بيشتر، ابلاغ به صورت يک طرفه لغو مي­شود.

 

7)    نحوه برقراري ارتباط

                                      i.      ارتباط با نويسندگان فقط از طريق سايت دانشنامه انجام مي­شود.

                                     ii.      ارتباط با داورها فقط از طريق سايت دانشنامه انجام مي­شود.

CMS by:NOICT