شورای علمی- سیاستگذاری دانشنامه ایرانی برنامه درسی

  دکتر ابراهیم طلائی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس( مدیر علمی - اجرایی)(رزومه)

 دکتر محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس (رئیس شورا)( رزومه)

  دکتر کوروش فتحی، استاد دانشگاه شهید بهشتی( عضو حقیقی)

دکتر زهرا گویا استاد دانشگاه شهید بهشتی( عضو حقیقی )

دکتر حسن ملکی، استاددانشگاه علامه طباطبائی( عضو حقیقی )

دکتر نعمت‌الله موسی‌پور، استاد دانشگاه فرهگیان(عضوحقیقی)

دکتر مصطفی قادری، دانشیار دانشگاه علامه دانشگاه علامه طباطبائی( عضو حقیقی )

  دکتر محمد عطاران دانشیار بازنشسته دانشگاه خوارزمی( عضو حقیقی)(رزومه)

دکتر مجید علی‌عسگری، دانشیار دانشگاه خوارزمی(عضو حقیقی)

دکتر نرگس کشتی آرای، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان( عضو حقیقی)

دکتر علیرضا عصاره، دانشیار دانشگاه شهید رجایی(عضو حقیقی)(رزومه)

دکتر پروین صمدی، دانشیار دانشگاه الزهرا، (عضو حقیقی)

دکتر علیرضا صادقی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی( عضو حقیقی)

دکتر محمد جوادی پور دانشیار دانشگاه تهران( عضو حقوقی)

دکتر زهرا نیکنام استادیار دانشگاه خوارزمی(عضو حقوقی)

دکتر سعید صفایی موحد رئیس مطالعات راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران(عضو حقوقی)