• 01- مفهوم و قلمرو (سرگروه: دكتر اعظم زرقانی ؛ سرگروه پیشین: نعمت‌الله موسي‌پور)
  • 01-1- مفهوم شناسي: برنامه درسي به عنوان ...
  • 01-2- قلمرو:حدود و ثغور موضوعي
   • 01-2-1- برنامه درسي و تعليم و تربيت
   • 01-2-2- برنامه درسي و پداگوژي
   • 01-2-3- برنامه درسي و علم آموزش Didactic
   • 01-2-4- برنامه درسي و برنامه ريزي درسي
   • 01-2-5- برنامه درسي و فوق‌برنامه‌ها
  • 01-3- ارتباط برنامه درسي با ساير رشته‌ها
   • 1-3-1-ارتباط برنامه درسي با رشته هاي تعليم و تربيت
    • 01-3-1-1- ارتباط برنامه درسي با فلسفه تعليم و تربيت انتخاب شده
    • 01-3-1-2- ارتباط برنامه درسي با برنامه ريزي آموزشي انتخاب شده
    • 01-3-1-3- ارتباط برنامه درسي با تکنولوژي آموزشي انتخاب شده
    • 01-3-1-4- ارتباط برنامه درسي با مديريت آموزشي انتخاب شده
   • 1-3-2-ارتباط برنامه درسي با ساير رشته‌ها
    • 01-3-2-1- گروه پزشکي
    • 01-3-2-2- گروه کشاورزي و دامپزشکي
    • 01-3-2-3- گروه علوم پايه
    • 01-3-2-4- گروه فني مهندسي
    • 01-3-2-5- گروه علوم انساني
    • 01-3-2-6- گروه هنر
 • 02- مباني برنامه درسي (سرگروه: دكتر محمود مهرمحمدی)
 • 03- سياست گذاري و تصميم گيري (سرگروه: دکتر سعید صفایی موحد؛ سرگروه پیشین: دکتر مقصود فر استخواه)
  • 1-3-سياست گذاري در سطح کلان
   • 3-1-1- مفهوم‌پردازي
    • 03-1-1-1- تعريف و برداشت از سياست و سياست‌گذاري در حوزه برنامه‌درسي انتخاب شده
    • 03-1-1-2-کارکردهاي مرتبط با سياست برنامه درسي
    • 03-1-1-3- برنامه درسي وسياست‌زدگي
   • 3-1-3-شرکاء و عوامل مؤثر در سياست‌گذاري
    • 03-1-3-1- عوامل مؤثر انساني
     • 03-1-3-1-1- عوامل درون‌مدرسه‌اي
     • 03-1-3-1-2- عوامل برون‌مدرسه‌اي
    • 03-1-3-2- عوامل مؤثر اجتماعي و فرهنگي
     • 03-1-3-2-1- عوامل مؤثر اجتماعي
     • 03-1-3-2-2- عوامل مؤثر فرهنگي
    • 03-1-3-3- نهادها و مراجع رسمي
     • 3-3-1-3-1- نهادها و مراجع ‌رسمي ملي انتخاب شده
     • 3-3-1-3-2- نهادها و مراجع ‌رسمي بين‌المللي
  • 2-3-تصمیم گیری در سطح مدرسی
   • 1-2-3- مديريت برنامه درسي و آموزش انتخاب شده
   • 2-2-3- مديريت محيط يادگيري انتخاب شده
  • 3-1-2-3-الگوي مبتني بر تسلط متخصصان و نهادهاي حرفه‌اي
  • 3-1-2-4-الگوي شبکه‌اي
  • 3-1-2-5-الگوي مبتني بر سياست عمومي و حکومت‌مدارانه
  • 3-1-2-6- الگوي مبتني بر مشارکت عمومي و همراهي غيرمتخصص‌ ها
 • 04- طراحي برنامه درسي(سرگروه: دكتر مرتضی کرمی، دکتر پروین احمدی)
  • 4-1- تعريف طراحی برنامه درسی
  • 4-2- الگوهاي طراحي برنامه درسی
   • 04-2-2- با هم نگري و سنتز
   • 4-2-1- طبقه بندي‌ها ( با محور شخصیت ها)
    • 04-2-1-1- طبقه‌بندي مک‌نيل انتخاب شده
    • 04-2-1-2- طبقه‌بندي ثورنتن انتخاب شده
    • 04-2-1-4- طبقه‌بندي هانکينز انتخاب شده
    • 04-2-1-6- طبقه‌بندي اُرنشتاين و هانکينز انتخاب شده
    • 04-2-1-7- طبقه‌بندي زايس
    • 04-2-1-8- طبقه‌بندي تابا
    • 04-2-1-9- طبقه‌بندي شورت
   • 4-2-3- الگوهاي اساسي طراحی برنامه درسی
   • 4-2-4- الگوهاي منتخب طراحی برنامه درسی ( با محوریت شخصیت ها)
    • 1-4-2-4-الگوي طراحي فراي‌ماير
    • 2-4-2-4- الگوي طراحي هرش
    • 3-4-2-4- الگوي طراحي برمن
    • 4-4-2-4- الگوي طراحي ديوئي
    • 5-4-2-4- الگوي طراحي ايگن
    • 6-4-2-4- الگوي طراحي مک‌دونالد
    • 7-4-2-4- الگوی طراحی غمخواری نادینگز انتخاب شده
    • 8-4-2-4- الگوی طراحی ...
  • 4-3- الگوهاي طراحي مبتني بر تلفيق
  • 4-4- عناصر برنامه درسي
  • 4-5- عوامل مؤثر بر کيفيت
   • 4-5-1– عوامل فردي (از قبیلبرنامه درسی انفرادی،برنامه درسی مبتنی بر علائق،مطالعه مستقل،برنامه درسی شتاب داده شده،موضوعات انتخابی) انتخاب شده
   • 4-5-2- عوامل فرهنگي/اجتماعي( از قبیل چند فرهنگی،اقلیت های زبانی،تفاوتهای قومیتی)
   • 4-5-3- عوامل محيطي (از قبیل : برنامه درسی چند پایه، بدون پایه بندی تحصیلی، تاکید بر روستائی بودن، تاکید بر شهری بودن) انتخاب شده
   • 4-5-4- عوامل برنامه اي (از قبیل: همخوانی درونی،تعادل برنامه درسی،دانش پیش نیاز و گستره و عمق،افتراق)
   • 4-5-5- عوامل اقتصادي (از قبیل: نابرابری ها،میزان توسعه یافتگی، میزان درآمد خانواده ها،میزان تمرکز در اقتصاد کلان و دولتی بودن) انتخاب شده
   • 4-5-6- عوامل سياسي از قبیل: خط مشیها و سیاستها،یدئولوژی های آموزشی، عوامل قانونی،مدیریت کلان سیاسی)
   • 4-5-7- عوامل علمي/جهاني( از قبیل: انفجار دانش،فاوا،تغییر ارزش ها، تحولات علمی در حوزه های روانشناسی تربیتی و شناختی، حوزه نظر برنامه درسی، رشته¬های تخصصی)
 • 05- تدوين و توليد برنامه درسي(سرگروه: دكتر پروین صمدی)
 • 06- اجرا (سرگروه: دكتر مصطفی قادری؛ دكتر سید محمد حسین حسینی؛ )
  • 6-1- تغيير و نوآوري (سرگروه مربوطه جناب آقاي دكتر مصطفی قادری)
   • 06-1-1- مفاهيم مرتبط (اصلاح، نوآوري، جنبش، تغيير، انتشار، توزيع و ...)
   • 6-1-2- طبقه بندي ديدگاهها و نظريه هاي تغيير ( با محور شخصیت ها)
    • 06-1-2-1- طبقه بندي واکر
    • 06-1-2-2- طبقه بندي هارگريوز انتخاب شده
    • 06-1-2-3- طبقه بندي فولن انتخاب شده
    • 06-1-2-4- باهم نگري طبقه بندي ديدگاهها و نظريه هاي تغيير
   • 6-1-3-نظريه‌هاي منتخب (بامحوریت شخصیت ها)
    • 06-1-3-2-1- نظريه سرسون انتخاب شده
    • 06-1-3-2-2- نظريه فولن انتخاب شده
    • 06-1-3-2-3- نظريه آيزنر انتخاب شده
    • 06-1-3-2-4- نظريه واکر
    • 06-1-3-2-5- نظريه کارسون
    • 06-1-3-2-7- نظريه شوآب انتخاب شده
    • 06-1-4-2-6- CBAM(Concerned Based Adoption Model) انتخاب شده
   • 6-1-4- عوامل تأثيرگذار بر تغيير(Initiation)
    • 06-1-4-1- جامعه
    • 06-1-4-2- فرهنگ
    • 06-1-4-3- دانش
    • 06-1-4-4- یادگیری
    • 06-1-4-5- فنآوري
   • 6-1-5- عوامل تأثيرگذار بر اجرا و تداوم تغيير
    • 06-1-5-1- نگاه عام
    • 06-1-5-2- مقياس کوچک
    • 06-1-6-3- مقياس بزرگ
   • 6-1-6- سطوح، انواع و ابعاد تغيير و نوآوري
    • 06-1-6-1- سطوح تغيير انتخاب شده
    • 06-1-6-2- انواع تغيير انتخاب شده
    • 06-1-6-3- انواع واکنش به تغيير انتخاب شده
    • 06-1-6-4- ابعاد تغيير در مدرسه انتخاب شده
   • 6-1-7- تغييرات مهم برنامه درسي
    • 06-1-7-1- تغییرات مهم برنامه درسی در ایران
     • 06-1-7-1-1- هنر
     • 06-1-7-1-2- رياضي انتخاب شده
     • 06-1-7-1-3- علوم
     • 06-1-7-1-4- كاردانش منتشر شده
     • 06-1-7-1-5- مطالعات اجتماعي انتخاب شده
     • 06-1-7-1-6- كاد منتشر شده
    • 06-1-7-2- تغییرات مهم برنامه درسی در جهان
     • 06-1-7-2-1- PSSC: Physical Science Study Committee (Physics(
     • 06-1-7-2-2- SMSG: School Mathematics Study Group (New Math(
     • 06-1-7-2-3- BSCS: Biological Sciences Curriculum Study (Biology(
     • 06-1-7-2-4- MACOS: Man: A Course of Study (Social Studies(
     • 06-1-7-2-5- The Ontario Literacy and Numeracy Strategy (Canada(
     • 06-1-7-2-5- The Ontario Literacy and Numeracy Strategy (Canada(
     • 06-1-7-2-6- TLLM: Teach Less, Learn More (Singapore(
  • 6-2- نظارت (سرگروه: دكتر سید محمد حسین حسینی؛ سرگروه پیشین: دکتر خلیل غلامی)
   • 06-2-1- تعريف و مفهوم نظارت انتخاب شده
   • 06-2-3- نسبت الگوهاي نظارت با الگوهاي برنامه درسي انتخاب شده
  • 6-2-3- نسبت الگوهاي نظارت با الگوهاي برنامه درسي انتخاب شده
  • 6-3- آموزش/تدريس (سرگروه مربوطه دكتر سید محمد حسین حسینی)
  • 6-4- يادگيري (سرگروه: دكتر سید محمد حسین حسینی)
 • 07- ارزشيابي(سرگروه: دكتر علی نوری؛ سرگروه پیشین: دکتر علیرضا کیانمنش)
 • 08- نظريه ها و ديدگاهها(سرگروه: دكتر فریدون شریفیان -دكتر صمد ایزدی)
 • 09- پژوهش (سرگروه: دکتر نرگس کشتی آرای)
  • 9-1- ساختارشناسي پژوهش برنامه درسي
  • 9-2- سير تحول روش‌شناسي
   • 09-2-1- سير تحول روش‌شناسي (گذشته، حال، آينده) در جهان انتخاب شده
   • 09-2-2- سير تحول روش‌شناسي (گذشته، حال، آينده) در ايران انتخاب شده
  • 9-3- روش شناسي
   • 9-3-1- رويكردهاي‌پژوهش
    • 09-3-1-1- طبقه‌بندي‌ها: مانند شورت، شوبرت، واکر...
    • 09-3-1-2- باهم‌نگري‌طبقه‌بندي‌ها
    • 09-3-1-3- رويكرد كمي پژوهش انتخاب شده
    • 09-3-1-4- رويكردكيفي پژوهش انتخاب شده
    • 09-3-1-5- رويكردآميخته‌پژوهش انتخاب شده
    • 9-3-1-6- رویکردپساروش انتخاب شده
   • 9-3-2- روش هاي اساسي پژوهش
    • 09-3-2-1- پژوهش تجربي انتخاب شده
    • 09-3-2-10- پژوهش تاريخي انتخاب شده
    • 09-3-2-11- پژوهش قوم نگاري انتخاب شده
    • 09-3-2-13- پژوهش زيباشناسانه انتخاب شده
    • 09-3-2-14- پژوهش پديدارشناختي انتخاب شده
    • 09-3-2-15- پژوهش هرمنوتيک انتخاب شده
    • 09-3-2-16- پژوهش نظريه‌اي انتخاب شده
    • 09-3-2-17- پژوهش هنجاري
    • 09-3-2-18- پژوهش انتقادي انتخاب شده
    • 09-3-2-19- پژوهش تلفيقي
    • 09-3-2-2- پژوهش توصيفي
    • 09-3-2-20- پژوهش عمل فکورانه انتخاب شده
    • 09-3-2-21- پژوهش کنش پژوهي انتخاب شده
    • 09-3-2-22- پژوهش کاوشگري فلسفي انتخاب شده
    • 09-3-2-23- Documentary Research انتخاب شده
    • 09-3-2-24- Genealogical Research
    • 09-3-2-25- Multi-Vocal Research انتخاب شده
    • 09-3-2-26- Theological Research
    • 09-3-2-27- Transnational Research
    • 09-3-2-28- Curriculum Design Research
    • 09-3-2-29- -Mythopoetic Research
    • 09-3-2-3- پژوهش همبستگي انتخاب شده
    • 09-3-2-30- پژوهش « نظرية زمينه‌اي» يا Grounded Theory انتخاب شده
    • 09-3-2-4- پژوهش علي‌مقايسه‌اي
    • 09-3-2-5- کاوش تحليل محتوا
     • 9-3-2-5-1-کاوش تحلیل محتوای کمی انتخاب شده
     • 9-3-2-5-2-کاوش تحلیل محتوای کیفی انتخاب شده
    • 09-3-2-8- پژوهش تحليل مفهومي انتخاب شده
    • 09-3-2-9- پژوهش جستارنظرپردازانه
    • 9-3-2-6- پژوهش ارزشيابي
     • 9-3-2-6-1- پژوهش ارزشیابی کمی انتخاب شده
     • 9-3-2-6-2- پژوهش ارزشیابی کیفی انتخاب شده
    • 9-3-2-7- پژوهش موردي
  • 9-4- پژوهش‌هاي مهم/ يا تأثيرگذار
   • 9-4-1- پژوهش‌هاي مهم/ يا تأثيرگذار خارج از ايران
    • 09-4-1-1- مطالعه SOS (مطالعه آموزش مدرسه‌اي) انتخاب شده
    • 09-4-1-3- مطالعه هشت ساله
    • 09-4-1-4- مطالعه برابري فرصت‌هاي آموزشي
   • 9-4-2- پژوهش‌هاي مهم/ يا تأثيرگذار در ايران
    • 09-4-2-1- واژگان پايه انتخاب شده
    • 09-4-2-2- سواد خواندن
    • 09-4-2-3- ارزشيابي نظام جديد آموزش متوسطه
    • 09-4-2-4- ...
 • 10- تاريخ(سرگروه: دکتر علی حسینی خواه)
 • 11- انواع و سطوح برنامه درسي(سرگروه: دكتر محمد آرمند)
 • 12- برنامه درسي سطوح تحصيلي (دکتر مرضیه دهقانی؛ دكترعظیمه خاکباز؛ دكتر قنديلي؛ )
  • 12-1-آموزش پيش‌دبستاني و دبستاني (سرگروه: دكتر مرضیه دهقانی)
  • 12-2-آموزش متوسطه(سرگروه مربوطه سركار خانم دكتر مرضیه دهقانی)
  • 12-3-آموزش عالي(سرگروه مربوطه سرکار خانم دکتر عظیمه خاکباز؛ سرگروه پیشین: دکتر کوروش فتحی)
   • 12-3-1-7 ملاک های ارزشیابی طراحی میان رشته ای انتخاب شده
   • 12-3-3-الگوهای تدوین برنامه درسی در آموزش عالی
    • 1-3-3-12-الگوهای تجویزی
     • 12-3-3-1-1- مباحث نظري برنامه درسي کارداني
     • 12-3-3-1-2- توصيف ويژگي‌ها و برنامه درسي کارداني در ايران
     • 12-3-3-1-3- توصيف ويژگي‌ها و برنامه درسي کارداني در جهان
    • 2-3-3-12-الگوهای مفهومی
     • 12-3-3-2-1- مباحث نظري برنامه درسي کارشناسي
     • 12-3-3-2-2- توصيف ويژگي ها و برنامه درسي کارشناسي در ايران
     • 12-3-3-2-3- توصيف ويژگي ها و برنامه درسي کارشناسي در جهان
    • 3-3-3-12-الگوهای توصیفی
     • 12-3-3-3-1- مباحث نظري برنامه درسي کارشناسي ارشد
     • 12-3-3-3-2- توصيف ويژگي‌ها و برنامه درسي کارشناسي ارشد در ايران
     • 12-3-3-3-3- توصيف ويژگي‌ها و برنامه درسي کارشناسي ارشد در جهان
    • 4-3-3-12-الگوهای استراتژیک
     • 12-3-3-4-1- مباحث نظري برنامه درسي دکتري
     • 12-3-3-4-2- توصيف ويژگي ها و برنامه درسي دکتري در ايران
     • 12-3-3-4-3- توصيف ويژگي ها و برنامه درسي دکتري در جهان
   • 12-3-4- الگوهای طراحی برنامه درسی آموزش عالی
   • 1-3-12- مباحث عام در برنامه درسی آموزش عالي
   • 2-3-12- انواع برنامه درسی آموزش عالی
    • 1-2-3-12- برنامه درسی بی حاصل
     • 12-3-2-1-2- وي‍‍‍‍ژگي‌ها و الزامات توسعه ميان‌رشته‌اي‌ها
     • 12-3-2-1-3- مباني، اشکال و سطوح طراحي ميان رشته‌اي
     • 12-3-2-1-4- نيازسنجي و امكان سنجي طراحي ميان رشته‌اي
     • 12-3-2-1-5- مدل هاي برنامه‌ريزي ميان‌رشته‌اي
     • 12-3-2-1-6- روش‌ها و الگوها طراحي ميان رشته‌اي
     • 12-3-2-1-7- ملاک‌هاي ارزشيابي طراحي ميان رشته‌اي انتخاب شده
    • 2-2-3-12-برنامه درسی پنهان
    • 4-2-3-12- برنامه درسی تجربه شده انتخاب شده
   • 5-3-12- برنامه درسی آموزش عالی ایران
    • 12-3-5-5-بازنگری برنامه درسی در آموزش عالی ایران
     • 12-3-5-5-1- مباحث نظري گروه علوم انساني
     • 12-3-5-5-2- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه علوم انساني در ايران
     • 12-3-5-5-3- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه علوم انساني در جهان
    • 1-5-3-12- تمرکزگرایی و تمرکز زدایی در آموزش عالی ایران
     • 12-3-5-1-1- مباحث نظري گروه پزشکي
     • 12-3-5-1-2- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه پزشکي در ايران
     • 12-3-5-1-3- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه پزشکي در جهان
    • 2-5-3-12-منابع آموزشی در آموزش عالی ایران
     • 12-3-5-2-1- مباحث نظري گروه کشاورزي و دامپزشکي
     • 12-3-5-2-2- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه کشاورزي و دامپزشکي در ايران
     • 12-3-5-2-3-توصيف وضع موجود و سير تحول گروه کشاورزي و دامپزشکي در جهان
    • 3-5-3-12- نهضت ترجمه در آموزش عالی ایران
     • 12-3-5-3-1- مباحث نظري گروه علوم پايه
     • 12-3-5-3-2- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه علوم پايه در ايران
     • 12-3-5-3-3- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه علوم پايه در جهان
    • 4-5-3-12- تاریخچه تحولات برنامه درسی آموزش عالی ایران
     • 12-3-5-4-1- مباحث نظري گروه فني مهندسي
     • 12-3-5-4-2- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه فني مهندسي در ايران
     • 12-3-5-4-3- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه فني مهندسي در جهان
    • 6-5-3-12- آموزش عالی از راه دور در ایران
     • 12-3-5-6-1- مباحث نظري گروه هنر
     • 12-3-5-6-2- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه هنر در ايران
     • 12-3-5-6-3- توصيف وضع موجود و سير تحول گروه هنر در جهان
    • 7-5-3-12- آموزش عالی علمی کاربردی در ایران انتخاب شده
   • 6-3-12- روندهای آینده و جالش های پیش رو
    • 1-6-3-12-بین المللی کردن برنامه های درسی در آموزش عالی انتخاب شده
    • 2-6-3-12-برنامه درسی آموزش عالی و اشتغال انتخاب شده
    • 3-6-3-12-سواد برنامه درسی ( در آموزشگری) آموزش عالی انتخاب شده
   • 7-3-12- دوره های تحصیلی آموزش عالی
    • 1-7-3-12- کاردانی
     • 1-1-7-3-12-مباحث نظری برنامه درسی کاردانی
     • 2-1-7-3-12-توصیف ویژگی ها و برنامه درسی کاردانی در ایران
     • 3-1-7-3-12- توصیف ویژگی ها و برنامه درسی کاردانی در جهان
    • 2-7-3-12- کارشناسی
     • 1-2-7-3-12-مباحث نظری برنامه درسی کارشناسی
     • 2-2-7-3-12-توصیف ویژگی ها و برنامه درسی کارشناسی در ایران
     • 3-2-7-3-12- توصیف ویژگی ها و برنامه درسی کارشناسی در جهان
    • 3-7-3-12- کارشناسی ارشد
     • 1-3-7-3-12- مباحث نظری برنامه درسی کارشناسی ارشد
     • 2-3-7-3-12- توصیف و ویژگی های برنامه درسی کارشناسی ارشد در ایران
     • 3-3-7-3-12- توصیف و ویژگی های برنامه درسی کارشناسی ارشد در جهان
    • 4-7-3-12- دکتری
     • 1-4-7-3-12-مباحث نظری برنامه درسی دکتری
     • 2-4-7-3-12- توصیف ویژگی ها و برنامه درسی کارشناسی ارشد در ایران
     • 3-4-7-3-12- توصیف ویژگی ها و برنامه درسی کارشناسی ارشد در جهان
   • 8-3-12- حوزه های خاص تحصیلی آموزش عالی
    • 1-8-3-12- گروه پزشکی
    • 2-8-3-12- گروه کشاورزی و دامپزشکی
     • 1-2-8-3-12- مباحث نظری گروه کشاورزی و دامپزشکی
     • 2-2-8-3-12-توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه کشاورزی و دامپزشکی پایه در ایران
     • 3-2-8-3-12-توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه کشاورزی و دامپزشکی پایه در جهان
    • 3-8-3-12-گروه علوم پایه
     • 1-3-8-3-12-مباحث نظری گروه علوم پایه
     • 2-3-8-3-12-توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه علوم پایه در ایران
     • 3-3-8-3-12-توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه علوم پایه در جهان
    • 4-8-3-12- گروه فنی مهندسی
     • 1-4-8-3-12-مباحث نظری گروه فنی مهندسی
     • 2-4-8-3-12- توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه فنی مهندسی در ایران
     • 3-4-8-3-12- توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه فنی مهندسی در جهان
    • 5-8-3-12- گروه علوم انسانی
     • 1-5-8-3-12- مباحث نظری گروه علوم انسانی
     • 2-5-8-3-12- توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه علوم انسانی در ایران
     • 3-5-8-3-12- توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه علوم انسانی در جهان
    • 6-8-3-12- گروه هنر
     • 1-6-8-3-12- مباحث نظری گروه هنر
     • 2-6-8-3-12- توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه هنر در ایران
     • 3-6-8-3-12- توصیف وضع موجود و سیر تحول گروه هنر در جهان
  • 12-4- حوزه‌هاي علميه (سرگروه: دكتر جواد قنديلي)
   • 12-4-1- ساختار
   • 12-4-2- رويکردها و روشها
   • 12-4-3- تاريخ
    • 12-4-3-1- تاريخ تحولات انتخاب شده
    • 12-4-3-2- سنت‌هاي آموزشي انتخاب شده
 • 13- برنامه درسي حوزه محتوايي (سرگروه دکتر زهرا نیکنام؛ سرگروه پیشین: دکتر محمود امانی طهرانی)
  • 13-4- علوم انساني
   • 13-4-1- برنامه درسي ادبيات انتخاب شده
   • 13-4-2- برنامه درسي فلسفه
   • 13-4-3- برنامه درسي روانشناسي
   • 13-4-4- برنامه درسي منطق
  • 13-1- علم و فنآوري
   • 13-1-1- برنامه درسي علوم تجربي انتخاب شده
   • 13-1-2- برنامه درسي فيزيك انتخاب شده
   • 13-1-3- برنامه درسي شيمي انتخاب شده
   • 13-1-5- برنامه درسي زمين شناسي
   • 13-1-6- برنامه درسي فناوري (طراحي و ساخت، فناوري‌هاي جديد، فاوا،...) انتخاب شده
  • 13-2- زيستي – بدني
  • 13-3- علوم اجتماعي
   • 13-3-1- برنامه درسي مطالعات‌اجتماعي انتخاب شده
   • 13-3-2- برنامه درسي تاريخ
   • 13-3-3- برنامه درسي علوم اجتماعي
   • 13-3-4- برنامه درسي جغرافيا
   • 13-3-5- برنامه درسي اقتصاد
  • 13-5- ديني-خلاقي
  • 13-6- آموزش رياضي
  • 13-7- هنر و زيبايي شناسي
   • برنامه درسي هنرهاي‌تجسمي
   • برنامه درسي هنرهاي‌نمايشي
  • 13-8- زبان‌ها
  • 13-9- مهارت‌ها
   • 13-9-1- برنامه درسي مهارت هاي زندگي انتخاب شده
   • 13-9-2- برنامه درسي کار، کار آفريني و حرفه‌وفن انتخاب شده
   • 13-9-3- برنامه درسي مهارت‌هاي‌تفکر(فلسفه و کودک، تفکر نقاد، تفکر سيستمي، تفکر منطقي، حل‌مساله،خلاقيت)
 • 14-برنامه درسي گروههاي خاص (سرگروه: دكترقدمی)
  • 14-1- دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه
   • 14-1-1- الگوهای برنامه درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه
    • 14-1-1-1- برنامه درسی عادی حمایت شده
    • 14-1-1-2- برنامه درسی تعدیل یافته
    • 14-1-1-3- برنامه درسی مبتنی بر رشد
    • 14-1-1-4- برنامه درسی انفرادی
   • 14-1-2- برنامه درسی پاسخوی نیازهای متنوع
    • 14-1-2-1- برنامه درسی دانش آموزان با استعداد و تیزهوش انتخاب شده
    • 14-1-2-2- برنامه درسی دانش آموزان کم توان ذهنی
    • 14-1-2-3- برنامه درسی دانش آموزان با مشکلات دیداری انتخاب شده
    • 14-1-2-5- برنامه درسی دانش آموزان با نا توانی های چندگانه
    • 14-1-2-6- برنامه درسی دانش آموزان اختلال های یادگیری ویژه انتخاب شده
    • 14-1-2-7- برنامه درسی دانش آموزان با مشکلات هیجانی - رفتاری انتخاب شده
    • 14-1-2-8- برنامه درسی دانش آموزان با مشکلات جسمی و حرکتی
   • 14-1-3- سایر برنامه ها
  • 14-2-بزرگسالان
   • 14-2-1- سوادآموزي
    • 14-2-1-1- مباحث نظري سوادآموزي
    • 14-2-1-2- توصيف ويژگي‌هاي برنامه‌درسي سوادآموزي در ايران همراه با سيرتحول، چالش‌ها و چشم‌اندازها انتخاب شده
    • 14-2-1-3- توصيف ويژگي‌هاي برنامه‌درسي سوادآموزي در جهان همراه با سيرتحول، چالش‌ها و چشم‌اندازها
   • 14-2-2- آموزش مداوم/مادام العمر
    • 14-2-1-1- مباحث نظري آموزش مداوم/مادام العمر انتخاب شده
    • 14-2-1-2- توصيف ويژگي‌هاي برنامه‌درسي آموزش مداوم/مادام العمردر ايران همراه با سير تحول، چالش‌ها و چشم‌اندازها
    • 14-2-1-3- توصيف ويژگي‌هاي برنامه‌درسي آموزش مداوم/مادام العمردر جهان همراه با سير تحول، چالش‌ها و چشم‌اندازها
   • 14-2-3- بهسازي نيروي انساني
    • 14-2-1-2- توصيف ويژگي‌هاي برنامه درسي بهسازي نيروي انسانيدر ايران همراه با سير تحول، چالش‌ها و چشم‌اندازها
    • 14-2-1-3- توصيف ويژگي‌هاي برنامه درسي بهسازي نيروي انسانيدر جهان همراه با سير تحول، چالش‌ها و چشم‌اندازها
  • 14-3-عشاير
  • 14-4-روستائي
   • 14-5-1- مباحث نظري روستائي
   • 14-5-2- توصيف ويژگي‌هاي برنامه درسي روستائي در ايران همراه با سير تحول، چالش ها و چشم اندازها
   • 14-5-3- توصيف ويژگي‌هاي برنامه درسي روستائي در جهان همراه با سير تحول، چالش ها و چشم اندازها
 • 15- تربیت معلم (سرگروه: دکتر رحمت اله خسروی؛ سرگروه پیشین: دکتر خلیل غلامی)
  • 15-4- برنامه درسی تربیت معلم
   • 15-4-1- برنامه درسی ملی تربیت معلم در ایران/ تکسونومی (دوره پهلوی، پس از انقلاب، پس از سند تحول) انتخاب شده
   • 15-4-2- برنامه درسی ملی تربیت معلم در جهان انتخاب شده
  • 15-1-رویکردهای برنامه درسی/مبتنی بر کدام انگاره از معلم شایسه یا مطلوب؟ (مبتنی بر دیدگاه صاحبنظران)
  • 15-2- رویکردهای برنامه درسی/ مبتنی بر کدام انگاره از معلم شایسه یا مطلوب؟ (مبتنی بر جغرافیا و سرزمین و با تبیین سیر تحول احتمالی)
   • 15-2-1- ایران انتخاب شده
   • 15-2-2- شرق آسیا انتخاب شده
   • 15-2-3- اروپای مرکزی
   • 15-2-4- اروپای شرقی
   • 15-2-5- اسکاندیناوی انتخاب شده
   • 15-2-6- آمریکای شمالی انتخاب شده
  • 15-3- کارورزی و کارآموزی:
   • 15-3-1- نظریه¬ها و رویکردها انتخاب شده
   • 15-3-2- سیر تحول تجربیات در ایران انتخاب شده
   • 15-3-3- سیر تحول تجربیات در جهان (حداکثر 5 مدخل از کشور برجسته یا حتی یک مدخل ترکیبی) انتخاب شده
  • 15-5- سیر تحول برنامه های درسی تربیت معلم
   • 15-5-1- سیر تحول برنامه های درسی در ایران انتخاب شده
   • 15-5-2- سیر تحول برنامه های درسی در جهان انتخاب شده
  • 15-6- دوره¬های تربیت معلم
   • 15-6-1-در ایران (مشتمل بر دوره¬های یک، دو، چهار و شش ساله انتخاب شده
   • 15-6-2-در جهان منتشر شده
  • 15-7- انواع برنامه¬های درسی تربیت معلم
   • 15-7-1- برنامه¬های درسی تربیت معلم به تفکیک دوره¬های آموزشی
    • 15-7-1-1- برنامه های درسی تربیت معلم پیش دبستان انتخاب شده
    • 15-7-1-2- برنامه های درسی تربیت معلم دبستان ویژه کلاس های تک پایه انتخاب شده
    • 15-7-1-3- برنامه های درسی تربیت معلم دبستان (ویژه کلاس های چند پایه) انتخاب شده
    • 15-7-1-4- برنامه های درسی تربیت معلم دوره متوسطه
    • 15-7-1-6- برنامه های درسی تربیت معلم دوره دبستان(ویژه عشایر) انتخاب شده
   • 15-7-2- برنامه¬های درسی تربیت معلم به تفکیک جنسیت شاگردان
   • 15-7-3- برنامه¬های درسی تربیت معلم به تفکیک جمعیت شاگردان
   • 15-7-4- برنامه¬های درسی تربیت معلم به تفکیک اقلیم فعالیت
  • 15-8- رویکردهای جذب و گزینش تربیت معلم
   • 15-8-1- جذب و گزینش تربیت معلم در ایران (روند تحولات و وضعیت کنونی) انتخاب شده
   • 15-8-2- جذب وگزینش تربیت معلم در کشورهای مختلف دنیا (مدل های برجسته) ... انتخاب شده
  • 15-9- ارزشیابی برنامه های درسی تربیت معلم انتخاب شده
 • 16- چالش هاي معاصر(سرگروه: دكتر علیرضا صادقی؛ سرگروه پیشین: دکتر کوروش فتحی واجارگاه)
 • 17-برنامه درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)(سرگروه: دكتر محمد عطاران)
 • 18- تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي(سرگروه: دكتر زهرا گويا)
  • 18-1- تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري‌هاي برنامه درسي در جهان (سرگروه مربوطه)
   • 18-1-1- The Camphill Movement (Communities/Schools)
   • 18-1-10- The Kodaly Method (Hungary- OAKE: Organization of American Kodály Educators
   • 18-1-11- The Kirkdale School
   • 18-1-12- Laboratory School
   • 18-1-13- The Montessori Method انتخاب شده
   • 18-1-14- Open Classroom
   • 18-1-15- The Reggio Emilia Approach انتخاب شده
   • 18-1-16- The Sudbury School
   • 18-1-17- The Summerhill School
   • 18-1-18- The Krishnamurti Schools
   • 18-1-19- Boarding Schools
   • 18-1-2- La Escula Moderna (Modern Schools)
   • 18-1-20- Forest Schools
   • 18-1-21- E-Schooling (Northern Ireland)
   • 18-1-22- E-Schools Network (South Africa)
   • 18-1-24- Eco-Schools Program (Founder:Foundation for Environmental Education: FEE)
   • 18-1-25- Inclusive Schools
   • 18-1-3- Freedom Schools (Mississippi)
   • 18-1-4- Imaginative Education (Schools)
   • 18-1-5- Waldorf Education (Schools)
   • 18-1-6- Values Education Program (Australia)
   • 18-1-7- Schools based on Multiple Intelligences Theory (New City School)
   • 18-1-8- Schools based on Curriculum Mapping Idea
   • 18-1-9- The UNESCO Associated Schools Project Network (ASPNet)
  • 18-2- تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در ايران (سرگروه مربوطه سركار خانم دكتر زهرا گويا)
   • 18-2-1- مدارس داراي خاستگاه سياسي
    • 18-2-1-1- مدرسه همايوني
    • 18-2-1-2- مدرسه آليانس (فرانسوي)
    • 18-2-1-3- مدرسه ژاندارک (فرانسوي)
    • 18-2-1-4- مدرسه رازي (فرانسوي)
    • 18-2-1-5- مدرسه انديشه (ايتاليايي)
   • 18-2-2- مدارس داراي خاستگاه تاريخي (دوره گذار به مدرنيته‌)
   • 18-2-3- مدارس داراي خاستگاه ايدئولوژيك/مذهبي
    • 18-2-3-1- مدرسه کمال
    • 18-2-3-2- مدرسه علوي
    • 18-2-3-3- مدرسه علميه
    • 18-2-3-4- مدرسه مفيد
    • 18-2-3-5- مدرسه نيکان
   • 18-2-4- مدارس داراي خاستگاه علمي/تجربي
   • 18-2-5- مدارس داراي خاستگاه اجتماعي (پاسخگوئي به تقاضاي اجتماعي)
   • 18-2-6- اولین یا نخستین مدارس
    • 18-2-6-1- نخستين کودکستان در ايران
     • 18-2-6-1-1- باغچه اطفال انتخاب شده
    • 18-2-6-2- نخستين هنرستان‌هاي ايران
     • 18-2-6-2-1- هنرستان ايران
     • 18-2-6-2-2- هنرستان فلاحت/ برزگر
     • 18-2-6-2-3- هنرستان صنايع مستظرفه
     • 18-2-6-2-4- هنرستان دواسازي
    • 18-2-6-3- نخستين مدارس دخترانه در ايران
     • 18-2-6-3-1- مدرسه پرورش
     • 18-2-6-3-2- مدرسه دوشيزگان
     • 18-2-6-3-3- مدرسه ناموس
 • 19- نظام‌ها(كشورها)(سرگروه: دکتر عباس معدندار آرانی ؛ سرگروه پیشین: دکتر بهرام محسن پور)
  • 1 - 19 -کشور ایران
  • 19- 2 - کشورهای عربی و خاورمیانه ( از قبیل عربستان و ترکیه)
   • 19-2-01- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
   • 19-2-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه کشورهای عربی و خاورمیانه: شرح ویژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي ظام آموزشي کشورها
  • 19- 3 - کشورهای آسياي شرقي ( از قبیل چین، ژاپن، کره جنوبی، ...)
  • 19-10- کشورهای روسیه و جمهوری های استقلال یافته ( از قبیل گرجستان، تاجیکستان، ...)
   • 19-10-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه روسیه و جمهوری های استقلال یافته: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها انتخاب شده
   • 19-10-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
  • 19-11- کشورهای استرالیا و نیوزیلند
   • 19-11-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه استرالیا و نیوزیلند: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها انتخاب شده
   • 19-11-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
  • 19-12-کشور های امريکاي شمالی ( امریکا، کانادا، مکزیک)
   • 19-12-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه امريکاي شمالي: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها
   • 19-12-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
  • 19-13-کشور های امريکاي جنوبی( از قبیل شیلی، برزیل، آرژانتین، ... )
   • 19-13-2-1- شرح نظام آموزشي شیلی انتخاب شده
   • 19-13-2-2- شرح نظام آموزشي برزیل
   • 19-13-2-3- شرح نظام آموزشي آرژانتین انتخاب شده
  • 19-4- کشورهای آسياي جنوب شرقی
   • 19-3-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
   • 19-4-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه آسياي جنوب شرقی: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها
  • 19-5-کشورهای آسیای جنوبی ( از قبیل هند، پاکستان، ..)
   • 19-5-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه آسیای جنوبی: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها
   • 19-5-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
  • 19-6- کشورهای افریقا ( از قبیل مصر ، نیجریه، مراکش و ...)
   • 19-6-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه افریقا: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها
   • 19-6-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
    • 19-6-2-1- شرح نظام آموزشي مصر
    • 19-6-2-2- شرح نظام آموزشي نیجریه
    • 19-6-2-3- شرح نظام آموزشي مراکش
    • 19-6-2-4- شرح نظام آموزشي ...
  • 19-7- کشورهای اسکاندیناوی ( از قبیل نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک و ...)
   • 19-7-1- فرهنگ برنامه درسي منطقهاسکاندیناوی: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها
   • 19-7-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
  • 19-8-کشورهای اروپاي غربی و انگلیس و ایرلند ( از قبیل آلمان، فرانسه، ایتالیا)
   • 19-8-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه اروپاي شرقي و مرکزي: شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها
   • 19-8-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
  • 19-9- کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ( از قبیل چک، مجارستان، لهستان ...)
   • 19-9-1- فرهنگ برنامه درسي منطقه اروپای شرقی و مرکزی:شرح ويژگي‌هاي مشترک و تجانس‌هاي نظام آموزشي کشورها
   • 19-9-2- شرح نظام آموزشي از سياست‌گذاري تا اجرا و ارزشيابي، برنامه درسي ملي، نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم، و قوانين مهم:
    • 19-9-2-1- شرح نظام آموزشي چک
    • 19-9-2-2- شرح نظام آموزشي مجارستان
    • 19-9-2-3- شرح نظام آموزشي لهستان
 • 20- مشاهير(در جهان)(سرگروه: دكتر مجيد علي‌عسگري)
 • 21-اسناد بين المللي(سرگروه : دکتر مرجان کیان؛ سرگروه های پیشین: دکتر نگار محب حسینی و دکتر زهرا بازرگان)
 • 22- نهادها و نشريات ( سرگروه: دكتر علیرضا عصاره)
  • 22-1-نهادهاي غير دولتي(شرح نهادها)
   • 22-1-1- نهادهاي غيردولتي در جهان
    • 15-1-1-22-John Dewey Society انتخاب شده
    • 22-1-1-01- IERG
    • 22-1-1-02- IAACS
    • 22-1-1-03- ASCD انتخاب شده
    • 22-1-1-04- AERA
     • 22-1-1-4-1- Division B (Curriculum Studies-
     • 22-1-1-4-2- Critical Issues in Curriculum, SIG/AERA
     • 22-1-1-4-3- Creation and Utilization of Curriculum Knowledge
    • 22-1-1-06- ECUNET (Europe)
    • 22-1-1-07- Education services Australia) انتخاب شده
    • 22-1-1-08- Bergamo Conference
    • 22-1-1-09- SSCH (History)
    • 22-1-1-10- Professors of Curriculum
    • 22-1-1-11- UNESCO Chair in Curriculum Development (UCCD) انتخاب شده
    • 22-1-1-12- World Council for Curriculum and Instruction (WCCI)
    • 22-1-1-14- curriculum foundation
   • 22-1-2- نهادهاي غيردولتي در ايران
    • 22-1-2-1- انجمن مطالعات برنامه درسي انتخاب شده
  • 22-2-نشريات
   • 22-2-1- نشريات در جهان
    • 22-2-1-1- Curriculum Inquiry انتخاب شده
    • 22-2-1-10- Journal of Curriculum and Instruction
    • 22-2-1-11- Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies (JCACS)
    • 22-2-1-12- Journal of Curriculum and Pedagogy انتخاب شده
    • 22-2-1-13- Transnational Curriculum Inquiry (TCI) انتخاب شده
    • 22-2-1-15- Journal of World Council for Curriculum and Instruction
    • 22-2-1-2- Curriculum Journal
    • 22-2-1-3- Curriculum Perspectives
    • 22-2-1-4- Curriculum and Teaching انتخاب شده
    • 22-2-1-5- Curriculum and Teaching Dialogue
    • 22-2-1-6- Journal of Curriculum Studies (Canada) انتخاب شده
    • 22-2-1-9- Journal of Curriculum and Supervision
   • 22-2-2- نشريات در ايران (سرگروه مربوطه جناب آقاي دكتر علیرضا عصاره)
    • 22-2-2-1- نشريات تخصصي حوزه برنامه درسي
     • 22-2-2-1-1- فصلنامه مطالعات برنامه درسي انتخاب شده
     • 22-2-2-1-2- فصلنامه مطالعات برنامه درسي در آموزش عالي انتخاب شده
     • 22-2-2-1-3- فصلنامه پژوهش‌هاي برنامه درسي (دانشگاه شيراز) انتخاب شده
     • 22-2-2-1-5- فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه خوراسگان) انتخاب شده
    • 22-2-2-2- نشريات تخصصي مرتبط با حوزه برنامه درسي
    • 22-2-2-2-3- فصلنامه مطالعات ميان‌رشته‌اي در علوم انساني