ساختار متنی محورهای دانشنامه

ساختار متنی محورهای دانشنامه

1) مفهوم و قلمرو  

2) مباني    

3) سياست­گذاري و تصميم­ گيري  

4) طراحي برنامه درسی

طبقه بندی ها

الگوهای اساسی طراحی

الگوهای شاخص - تأثیر گذار

طبقه بندی، اشکال، سطوح تلفیق

عناصر برنامه درسی

عوامل مؤثر بر کیفیت

5) تدوين و توليد  

6) اجرا

  6-1-2زير محور

6-1-3زير محور

زیرمحور6-1-7

7) ارزشيابي

8) ديدگاه ها و نظريه ها
زیرمحور2-1-8
 
 

9) پژوهش
زیر محور   9-2
زیر محور   9-3
زیر محور   9-410) تاريخ

11) انواع و سطوح برنامه ­درسي

12) برنامه ­درسي سطوح تحصيلي

12-3-4) الگوهای طراحی برنامه درسی آموزش عالی

12 3 3 الگوهای تدوین برنامه درسی

12-3-6- روندها و چالش های پیش رو


13) برنامه ­درسي حوزه­ هاي محتوايي 

14)برنامه­ درسي گروه هاي خاص

15) تربيت‌معلم

16) چالش­هاي معاصر 

17) برنامه درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)
زیرمحور  17-8

18) تجارب عملي برنامه ­ريزي درسي و نوآوریهای برنامه درسی

19) نظام­ ها‌(کشورها)

20) مشاهير(در جهان)

21) اسناد بين‌المللي
22) نهادها و نشريات