10: تاریخ

 

 محور 10: تاریخ

1-3-10- نهضت پیشرفت گرایی (دکتر مرجان کیان)

5-3-10- نهضت حرفه گرایی
( دکتر سعید صفایی موحد)

 10-3-6- نهضت نومفهوم گرائی

( دکتر مصطفی قادری) 

 

   10-3-7- نهضت بازگشت به پایه­ ها ( دکتر فریدون شریفیان)

    0-4-1- تاریخ آموزش برنامه­ ریزی درسی در جهان (دکتر مصطفی قادری)

4-6-10- آثار ماندگار: کتاب هیلدا تابا ( دکتر سعید صفایی موحد)


   10-5-1-2-سیر تحول منابع علمی مکتوب حوزه برنامه درسی در دهه اول قرن بیستم (دکتر نامدار ابراهیمی)


4-1-5-10 - سیر تحول منابع - دهه سوم قرن 20

( دکتر فاطمه پرسته)

  10-5-1-5- سیر تحول منابع مکتوب- دهه چهارم قرن20 (دکتر جمال سلیمی)

 

 10-5-1-7-سیر تحول منابع- دهه ششم قرن 20 (دکتر مریم کیان)

 0-5-1-9- سیر تحول منابع علمی مکتوب برنامه درسی - دهه هشتم قرن بیستم (79-1970)  (دکتر سعید مذبوحی)

 10- 6-2- آثار ماندگار: اصول اساسی برنامه درسی و آموزش / اثر رآلف تایلر (دکتر رحمت اله خسروی)

 

 10-6-3- آثار ماندگار: کتاب فرانکلین بابیت  (دکتر فریدون شریفیان)

 

 10-6-5- آثار ماندگاردموکراسی و تعلیم و تربیت: اثر جان دیوئی (سمیه رام)

 

   10-6-8 آثار ماندگار: ایدئولوژی و برنامه درسی (اثر مایکل اپل) (دکتر رمضان برخورداری)

 

 10-6-9- آثار ماندگار: مکاني به نام مدرسه (اثر جان گودلد)  (دکتر علی نوری)

 

 10-6-11آثار ماندگاراهداف تعلیم و تربیت اثر آلفرد نورث وایتهد  (دکتر محمود تلخابی)

 10-6-12- معرفی کتاب آموزش ستمدیدگان: اثر ماندگار پائولو فریره  ((فاطمه زهرا احمدی)

3-1-7-10- رخدادهای اثر گذار - دهه دوم قرن 20 (دکتر سیمین بازرگان)

10-7-1-4-رخدادهای اثرگذار- دهه سوم قرن 20 (دکتر فاطمه پرسته)

 10-7-1-5-رخدادهای اثرگذار- دهه چهارم قرن 20- (39-1930) (دکتر جمال سلیمی)

9-1-7-10- رخدادهای اثر گذار - دهه هشتم قرن 20 (دکتر سعید مذبوحی)

 10-7-1-7- رخداد دهای اثرگذار در عرصه برنامه درسی در آستانه نیمه دوم قرن بیستم میلادی (دکتر مریم کیان)