محور 20- مشاهیر
محور 20: مشاهیر20 -8-1-مادلین گرومت (دکتر نرگس کشتی آرای)

10-1-20- مایکل اپل (دکتر حسین مؤمنی مهموئی)

11-1-20- کی رن ایگن (دکتر محبوبه عسگری / دکتر علی حسینی خواه«مترجم»)

12-1-20- دکر واکر (دکتر زهره عباباف)

13-1-20- هنری ژیرو
 (دکتر سیروس منصوری)

14-1-20- جان. پی. میلر (دکتر ویدا فلاحی)

20 - 2- 1- جان دیویی (دکتر محمد آرمند)

2-2-20- آلفرد نورث وایتهد (دکتر زهره عباباف)

4-2-20- چارترز ( دکتر فریدون شریفیان)


20- 2 - 14 - بنجامین بلوم
(دکتر محمود مهرمحمدی)

3
-2-20- ویلیام هرد کیلپتریک (دکتر مقصود فراستخواه)

5-2-20- فرانکلین بابیت (حسین چهار باشلو)

9-2-20- هیلدا تابا ( دکتر پروین صمدی)

10-2-20- رآلف تایلر (دکتر رحمت اله خسروی)

16-2-20- جروم برونر (دکتر ابوالفضل غفاری)

17-2-20- ماکسین گرینی (دکتر رمضان برخورداری)

18-2-20-سیمور برنارد سرسون (دکتر علی حسینی خواه)

19-2-20- جان آی گودلد
(دکتر علی نوری)

20-2-20- پائولو فریره (دکتر رمضان برخورداری)

21-2-20- دوآین هیوبنر (دکتر مصطفی قادری)

22-2-20-جیمز مک دونالد (دکتر فریدون شریفیان)

23-2-20- لورنس استنهاوس (دکتر فرشته آل حسینی)

24-2-20- ایوان ایلیچ (دکتر پروین احمدی)

27-2-20- فیلیپ وسلی جکسن (دکتر علی حسینی خواه)

23-1-20- نل نادینگز (دکتر رمضان برخورداری)

32-2-20- هربرت کلیبارد (دکتر اصغر سلطانی)

33-2-20- مایکل یانگ (علی زند)

21-1-20- هایدی جی کوبز( دکتر مصطفی قادری)

30-2-20- رابرت زایس( فهیمه گندمی)

7-2-20- هارولد راگ( دکتر فاطمه زهرا احمدی)

20-2-32- امیل دورکیم( دکتر فاطمه زهرا احمدی) 


20-1-16- ویلیام پاینار( دکتر حسین مؤمنی مهموئی)