محور 8: نظریه ها و دیدگاه ها

محور 8: نظریه ها و دیدگاه ها 

1-2-2-1-8- طبقه بندی واکر (دکتر مریم آویژگان)

3-2-2-1-8: طبقه بندی دوروثی 
هونِکِی (دکتر علی حسینی خواه)

9-1-1-2-8- طبقه بندی اسکایرو (دکتر فیروز محمودی)

11-1-1-2-8- طبقه بندی رید ( دکتر محمدرضا یوسف زاده)


6-1-1-2-8- طبقه بندی پاینار
(دکتر مصطفی قادری)

1-1-1-2-8- طبقه بندی میلر( دکتر مقصود امین خندقی)

8-1-1-2-8- طبقه بندی ویلیام هنری شوبرت از دیدگاه های برنامه درسی (دکتر عباس قلتاش)

6-2-2-8- دیدگاه تغییر اجتماعی (دکتر یحیی معروفی)

7-2-2-8- دیدگاه کثرت گرائی شناختی (دکتر علی نوری)

2-2-2-8- دیدگاه دیسیپلین مداری (دکتر رضا میرعرب)

3-2-2-8- دیدگاه رفتار گرایی (دکتر رضا میرعرب)

10-2-2-8- دیدگاه انتقادی ( دکتر نرگس سجایده)

6-3-8- گفتمان نژادی (دکتر عباس قلتاش)

7-3-8- دیدگاه پست مدرن (دکتر رحمت اله مرزوقی)

8-3-8- گفتمان سیاسی (دکتر محمدرضا یوسفی چوسری)

8 - 3- 10- پدیدار شناسی ( دکتر رمضان برخورداری)

9-2-2-8- دیدگاه نومفهوم گرایی( دکتر مصطفی قادری)

4-3-8- تحلیل جنسیتی و پداگوژی فمینیستی برنامه درسی(دکتر نرگس کشتی آرای)