21 - اسناد بین المللی

محور 21: اسناد بین المللی

21-1-8- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با رفع‌تبعيض‌درآموزش (دکتر محدثه محب حسینی)

21-1-11- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش هنر( دکتر مرجان کیان)


21-1-4- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش براي همه( دکتر محدثه محب حسینی)

مدخل21-1-7- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش‌توسعه پايدار( دکتر محدثه محب حسینی)

21-1-12- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش ارزشها( دکتر زهرا بازرگان)

21-1-2- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش فراگير(زهرا بازرگان)

21-4-1- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با توانمندسازي و گسترش سواد اطلاعاتي( دکتر فرهاد اعتمادی)

21-1-6- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش صلح( دکتر زهرا بازرگان)
21-6-6-
 بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش عالي( دکتر محدثه محب حسینی)

21-2-3- بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با آموزش محیط زیست( دکتر محمد شبیری،دکتر مهدیه رضایی).

21-2-4- بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با فجایع و بلایای طبیعی(دکتر محمد شبیری، دکتر مهدیه رضایی). 

1-2-21-بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با تنوع زيستي(دکتر محمد شبیری، دکتر مهدیه رضایی)


 21-5-4- بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با اقلیت های دینی(دکتر حمیدرضا اکبری پور)