مشارکت در داوری مقالات محور 17

17-  برنامه درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)
 17-1- ابعاد روانشناختي فاوا و  برنامه درسي 

 

17-1-1- انگيزش

 

17-1-2- نظريه­ هاي يادگيري  و فاوا

 

17-1-2-1- نظريه رفتارگرايي و فاوا 

 

17-1-2-2- نظريه ساخت‌‌‌گرايي و فاوا

 

17-1-2-3- نظريه شناختي و فاوا

 

 

17-1-3- يادگيري انفرادي شده و فاوا

 

 

17-1-3-1- سبک­هاي يادگيري و فاوا

 

17-1-3-2- تفاوت­هاي فردي و فاوا

 

17-1-4- يادگيري فعال و فاوا

 

 

17-1-4-1- تعامل و فاوا 

17-1-4-2- يادگيري حل‌مسأله و فاوا

17-1-4-3- يادگيري مشارکتي و فاوا


17-1-5- فاوا و توانايي­هاي يادگيري 

 

17-1-5-1- فاوا و خلاقيت

17-1-5-2- فاوا و هوش چندگانه 

17-1-5-3- فاوا و فراگيرندگان ناتوان در يادگيري 

 

17-2- ابعاد جامعه شناختي فاوا و  برنامه درسي 

 

17-2-1- شبکه ­هاي اجتماعي و هويت دانش­ آموزان

 

17-2-2- شبکه­ هاي يادگيري اجتماعي و  برنامه درسي رسمي


17-3- ابعاد فلسفي فاوا و  برنامه درسي 

 

17-3-1- نسبت برنامه درسي و فاوا (ديدگاه تمدني و ديدگاه ابزاري)

 

17-3-2- مفهوم­ شناسي

 

17-3-3- فناوري اطلاعات، طبيعت و انسان

 

17-3-4- فناوري اطلاعات و تحول در مفهوم معرفت

 

17-3-5- فناوري اطلاعات و مفهوم تعليم و تربيت

 

17-3-6- فناوري اطلاعات و غايت تربيت

 

17-3-7- فناوري اطلاعات و مراحل تربيت

 

17-3-8- ارزش­هاي اخلاقي و فاوا

 

17-3-9- فناوري اطلاعات و اقتدار مربيان

17-4- انواع يادگيري و فاوا

 

17-4-1- يادگيري همزمان و ناهمزمان

 

17-4-2- يادگيري در حال حرکت

 

17-4-3- يادگيري مبتني برشبکه

17-5 برنامه درسي و فضاي مجازي

17-5-1-  کلاس مجازي

 

 

17-5-2-  معلم  مجازي

 

17-5-3-  طراحي و تدوين در فضاي مجازي

 

17-5-4-  سازماندهي محتواي مجازي

 

17-5-5-  ارزشيابي در فضاي مجازي

 

17-5-6-  دانشگاه مجازي (ارجاع به اشکال آموزش عالي)

17-6 - عناصر برنامه درسي و فاوا 

 

17-6-1- اهداف  برنامه درسي و فاوا 


17-6-1-1- سواد اطلاعاتي


17-6-1-2- شهروند الکترونيک


17-6-1-3- مهارتهاي زندگي


17-6-1-4- تفکر انتقادي

 

17-6-2- محتواي برنامه درسي و فاوا

17-6-2-1- محتواي الکترونيکي


17-6-2-2- استانداردهاي توليد محتواي  الکترونيکي

 

17-6-3- روش‌هاي ياددهي/يادگيري و فاوا 

 

17-6-4- ارزشيابي  برنامه درسي با ابزارهاي فاوا17-6-4-1- پوشه کار الکترونيکي


17-7- ابزارهاي فاوا و برنامه درسي 

 

17-7-1- نرم افزار‌هاي تكرار و تمرين

 

17-7-2- نرم افزار‌هاي خودآموز

 

17-7-3- نرم افزارهاي شبيه‌سازي

 

17-7-4- نرم افزارهاي اطلاعاتي

 

17-7-5- نرم افزارهاي ابزاري


17-8- کاربرد فاوا در  برنامه درسي رشته­ هاي علمي

 

17-8-1- علوم و  فنآوري

 

17-8-2- رياضي

 

17-8-3- ديني

 

17-8-4- مطالعات اجتماعي

 

17-7-5- تربيت بدني

 

17-8-6- هنر

 

17-8-7- زبان مادري

 

17-8-8- زبان خارجي

 

17-8-9- ...