18)تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر گویا
 18)تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي 

18-2-2-2- مدرسه سعادت (بوشهر) ( دکتر زهرا گویا)