فرم پیشنهاد مدخل جدید
چنانچه همه مدخل های دانشنامه را بررسی کرده اید و به این نتیجه رسیده اید که موضوعی دارای اهمیت و ضرورت است و لازم است به عنوان یک مدخل جدید در دانشنامه ایرانی برنامه درسی بیاید آن را در این فرم پیشنهاد دهید  پیشنهاد شما پس از بررسی در شورای سیاستگذاری دانشنامه مصوب یا رد می گردد
 
عنوان مدخل پیشنهادی:    
 
برای کدام محور؟    
 
یا پیشنهاد محور جدید؟    
       
توضیح و توجیه مدخل یا محور پیشنهادی    
 
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده