مقاله دانشنامه ای باعنوان" برنامه درسی به عنوان حرفه" در محور1: مفهوم و قلمرور در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.
 مقاله دانشنامه ای باعنوان" برنامه درسی به عنوان حرفه"  به نویسندگی آقای دکتر غلامرضا یادگارزاده در محور1: مفهوم و قلمرو و به سرگروهی آقای دکتر موسی پور در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : هجدهم فروردين 1398 ساعت 18:45 تعداد بازدید:278


CMS by:NOICT