مشارکت در داوری مقالات

 

مشاركت در داوري مقالات دانشنامه:

هدف مديريت دانشنامه ايراني برنامه درسي از تعبيه اين بخش در سايت، فراهم كردن زمينه مشاركت عمومي صاحبنظران و متخصصان  در توليد محتواي دانشنامه است. سرگروه هاي محترم دانشنامه كه مسئوليت توليد محتوا در محور هاي مختلف را برعهده دارند مايلند از نظرات اصلاحي و تكميلي جمع بيشتري از افراد ذيصلاح در فرايند تائيد مقالات برخوردار شوند.اين مشاركت قطعا به غناي محتواي توليد شده خواهد افزود.

براي مشاركت، لطفاً پس از انتخاب مدخل يا مدخل هائي كه مايليد متن كامل مقاله آن (ويراست در دست بررسي) در اختيارتان قرار گيرد مراتب را به سرگروه مربوطه اعلام فرمائيد. چنانچه در ارسال اين پيام براي سرگروه به سوابق تخصصي مرتبط با موضوع خود نيز اشاره نمائيد بسيار مناسب خواهد بود.

1)مفهوم و قلمرو  : سرگروه محترم جناب آقای دکتر موسی پور

2)مباني   : سرگروه محترم جناب آقای دکترمحمود  مهر محمدی

3)سياستگذاري و تصميم گيري: سرگروه محترم جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه

4)طراحي:  سرگروه محترم جناب آقای دکترمرتضی کرمی  و سرکار خانم دکتر پروین احمدی

5)تدوين و توليد :سرگروه محترم سرکار خانم دکتر پروین صمدی

6)اجرا :سرگروه محترم جناب آقای دکتر  خلیل غلامی و جناب آقای  دکتر مصطفی قادری

7)ارزشيابي :سرگروه محترم جناب آقای دکتر علی نوری

8)نظريه ها و ديدگاه ها :سرگروه محترم جناب آقای دکترفریدون شریفیان و  سرگروه محترم جناب آقای دکتر صمد ایزدی

9)پژوهش :سرگروه محترمسرکار خانم دکتر نرگس کشتی آرای

10)تاريخ :سرگروه محترم جناب آقای دکتر علی حسینی خواه

11)انواع و سطوح برنامه درسي : سرگروه محترم جناب آقای دکترمحمد آرمند

12) برنامه درسي سطوح تحصيلي: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر دهقانی، سرگروه محترم سرکار خانم دکتر عظیمه خاکباز ، سرگروه محترم جناب آقای دکتر قندیلی

13)برنامه درسي و حوزه هاي محتوايي: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر نیکنام

14) برنامه درسي گروه هاي خاص :سرگروه محترم جناب آقای دکتر  پوشنه ، سرگروه محترم جناب آقای دکتر قدمی

15)تربيت معلم :سرگروه محترم جناب آقای دکتررحمت اله خسروی

16)چالشهاي معاصر :سرگروه محترم جناب آقای دکتر  علیرضا عصاره

 17) برنامه درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات :سرگروه محترم جناب آقای دکتر عطاران

18)تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر گویا

19)نظام ها (کشورها) :سرگروه محترم جناب آقای دکتر عباس معدندار

20)مشاهير :سرگروه محترم جناب آقای دکتر علی عسگری

21)اسناد بين المللي :سرگروه محترم سرکارخانم دکترمرجان کیان

22) نهادها و نشريات: سرگروه محترم جناب آقای دکتر علیرضا عصاره