منابع مرتبط با محورهاي دانشنامه
محورهای 22 گانه دانشنامه ایرانی برنامه درسی

 1. مفهوم و قلمروی برنامه درسی
                            الف. مفهوم شناسی و قلمرو

                            ب. ارتباط برنامه درسی با سایر رشته ها
 1. مبانی برنامه درسی
 2. سیاست گذاری و تصمیم گیری
 3. طراحی برنامه درسی
 4. تدوین و تولید برنامه درسی
 5. اجرای برنامه درسی
                            الف. تغییر و نوآوری

                            ب. آموزش و یادگیری
 1. ارزشیابی برنامه درسی
 2. نظریه ها و دیدگاه های برنامه درسی
                            الف. نظریه و نظریه پردازی

                            ب. دیدگاه ها

                            ج. گرایش ها و گفتمان های معاصر
 1. پژوهش در برنامه درسی
                            الف. روش شناسی

                            ب. پژوهش های تأثیر گذار
 1. تاریخ برنامه درسی
                            الف. سیرتحول تاریخی

                            ب. آثار ماندگار برنامه درسی

                            ج. رخدادهای اثرگذار
 1. انواع و سطوح برنامه درسی
 2. برنامه درسی سطوح تحصیلی
                             الف. سطح 1: آموزش عمومی

                             ب. سطح 2: آموزش عالی

                             ج. حوزه های علمیه
 1. برنامه درسی حوزه های محتوایی
 2. برنامه درسی گروه های خاص
                             الف. دانش آموزان با نیازهای ویژه

                             ب. آموزش بزرگسالان

                             ج. عشایر و روستایی
 1. تربیت معلم
 2. چالش های معاصر
 3. برنامه درسی و فاوا
 4. تجارب عملی و نوآوری های برنامه درسی
                             الف. تجارب عملی و نوآوری ها در جهان

                             ب. تجارب عملی و نوآوری ها در ایران
 1. نظام ها (کشورها)
                             الف. آسیا: کشورهای عربی و خاورمیانه، آسیای شرقی/جنوبی و جنوب شرقی

                             ب: آفریقا

                             ج. اروپا: اسکاندیناوی، انگلیس و ایرلند، اروپای غربی، شرقی و مرکزی

                             د. اقیانوسیه: استرالیا و نیوزیلند

                             ه. شوروی: روسیه و جمهوری های استقلال یافته

                             و. امریکا: امریکالی شمالی و جنوبی
 1. مشاهیر برنامه درسی
 2. اسناد بین المللی
 3. نهادها و نشریات
                             الف. نهادها

                             ب. نشریات