مقاله دانشنامه ای با عنوان" 7-11-4- برنامه بین المللی سنجش دانش آموزان(پیزا)"، در محور7: ارزشیابی در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.

تاريخ:بيست و دوم دی 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110853   |   مشاهده: 270
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان" 7-11-4- برنامه بین المللی سنجش دانش آموزان(پیزا)"،  به نویسندگی جناب آقای دکتر مسعود کبیری، در محور 7: ارزشیابی، به سرگروهی جناب آقای دکتر علی نوری در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.http://daneshnamehicsa.ir/news//110853
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان