پيوست 7 -3- زيرمحور مباني ارزشيابي و پيوست 7 -5- زيرمحور ابعاد و سطوح ارزشيابي از محور اصلي ارزشيابي

پيوست 7 -3- زيرمحور مباني ارزشيابي و  پيوست 7 -5- زيرمحور ابعاد و سطوح ارزشيابي از محور اصلي ارزشيابي را از اينجا دريافت نمائيد.

 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : سوم اسفند 1389 ساعت 11:37 تعداد بازدید:1971


CMS by:NOICT