مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با گرمایش زمین از محور 21: اسناد بین المللی انتشار یافت.
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با گرمایش زمین(تغییر اقلیم)" به نویسندگی آقای دکتر محمد شبیری و خانم دکتر سمیه عریان از محور 21: اسناد بین المللی و به سرگروهی خانم دکتر مرجان کیان انتشار یافت.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايلارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : چهاردهم مرداد 1398 ساعت 14:21 تعداد بازدید:100


CMS by:NOICT