مقاله دانشنامه ای با عنوان" 21-1-11- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش هنر" در محور 21: اسناد بین المللی در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.
 بارگذاری مقاله دانشنامه ای با عنوان" 21-1-11- بيانيه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مرتبط با آموزش هنر"  به نویسندگی سرکار خانم دکتر مرجان کیان، در محور 21: اسناد بین المللی و به سرگروهی سرکار خانم دکتر زهرا بازرگان در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد. 


دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و چهارم دی 1397 ساعت 11:48 تعداد بازدید:234


CMS by:NOICT