تاریخ درج خبر: اول آبان 1395 ساعت 10:00 تعداد بازدیدکنندگان: 1797
 
بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور سطوح تحصیلی / آموزش عالی به نگارش جناب آقای دکتر فیروز محمودی
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان "الگوهای طراحی مسئله محور" توسط  جناب آقای دکتر فیروزمحمودی از زیر محور آموزش عالی (محور 12:  سطوح تحصیلی ) به سرگروهی جناب آقای دکتر فتحی واجارگاه در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.