تاریخ درج خبر: بيستم و هفتم دی 1389 ساعت 17:48 تعداد بازدیدکنندگان: 2112
 
دكتر مجيد علي‌عسگري
دكتر مجيد علي‌عسگري، دانشیار دانشگاه خوارزمی(عضو شورای دانشنامه)
 

رزومه:

cvs.tmu.ac.ir/fa/aliasgari.htm