تاریخ درج خبر: پانزدهم دی 1389 ساعت 09:57 تعداد بازدیدکنندگان: 2452
 
دکتر محمود مهرمحمدی (رئيس شوراي سیاست گذاری دانشنامه )
دکتر محمود مهرمحمدی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
 
رزومه