تاریخ درج خبر: بيستم و نهم مرداد 1390 ساعت 12:29 تعداد بازدیدکنندگان: 1783
 
برنامه ارائه گزارش پيشرفت کار سرگروه ها تا پايان سال 1390
 

برنامه ارائه گزارش پيشرفت کار سرگروه ها تا پايان سال 1390

رديف

عنوان گزارش

تاريخ گزارش

گزارش توسط سرگروه

بازخورد توسط شوراي علمي

1

پيش گزارش

10-12-89

15-12-89

2

گزارش نخست

15-3-90

31-3-90

3

گزارش دوم

15-6-90

31-6-90

4

گزارش سوم

15-9-90

30-9-90

5

گزارش چهارم

10-12-90

15-12-90