تاریخ درج خبر: بيستم و هشتم مرداد 1390 ساعت 22:45 تعداد بازدیدکنندگان: 1769
 
انتظارات دانشنامه از سرگروه ها
 

 

 

اقدام براي شناسائي منابع علمي كليدي در محور مربوطه و قرار دادن آن ها در سايت از طريق مسئول مركز منابع و مدارك علمي دانشنامه و تاكيد به نويسندگان مبني بر  عطف توجه به اين منابع به هنگام نگارش مقالات.