تاریخ درج خبر: هفدهم مرداد 1390 ساعت 23:13 تعداد بازدیدکنندگان: 1977
 
دانستنی های دستیاران
 

اطلاعات مربوط به دستيار بر اساس آئين نامه سرگروهي دانشنامه ايراني برنامه درسي

ماده 12- دستيار سرگروه:

·  سرگروه مي‌تواند يک نفر را به عنوان دستيار خود به همکاري دعوت نمايد.

·  حق‌الزحمه دستيار معادل ده درصد از حق‌الزحمه تأليف مقالات مي باشد.

·  پرداخت حق‌الزحمه دستيار به پيشنهاد سرگروه در آغاز هر دوره 6 ماهه خواهد بود.

 

وظايف دستيار

وظايف دستيار كمك به سرگروه در انجام هرچه بهتر وظايف ماده 4 آئين‌نامه به شرح زير است:

ماده 4- وظائف:

·  شناسايي اشخاص واجد صلاحيت براي تاليف/ ترجمه مقالات

·  پيشنهاد نويسنده به شوراي علمي جهت تأييد نهائي 

·  تدوين ساختار متني براي مدخل‌هاي تاليفي که شورا ضروري تشخيص داده است

·  دريافت چکيده، داوري و ارائه بازخورد به نويسنده

·  دريافت مقاله، تعيين داور از ميان داوران مورد تائيد شوراي علمي. سرگروه خود يكي از داوران است. 

·  جمعبندي نظرات داوران و ارائه بازخورد به نويسنده

·  تائيد نهائي مقاله و ارسال گزارش به دبيرخانه

·  ارائه گزارش 3 ماه يکبار به شوراي علمي در چارچوب مصوب

·  حصول اطمينان از رعايت کليه مصوبات شوراي علمي (شيوه‌نامه نگارش، ضوابط ناظر به فرايند توليد، واژه‌نامه  و...) در اتخاذ کليه تصميمات

·  انجام کليه عمليات سفارش مقاله از طريق سايت و قابل نظارت ساختن آن توسط  دبيرخانه و رئيس شورا