تاریخ درج خبر: بيستم و هفتم اسفند 1389 ساعت 14:30 تعداد بازدیدکنندگان: 2058
 
پيوست 18-2- ب) زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در ايران از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي
 
پيوست 18-2- ب)  زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در ايران از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي را از اينجا دريافت نمائيد