تاریخ درج خبر: بيستم و هفتم اسفند 1389 ساعت 14:03 تعداد بازدیدکنندگان: 1689
 
پيوست 10-1-1- مدخل سير تحول ذکر شده توسط واکر از زيرمحور سير تحول از محور اصلي تاريخ
 
پيوست 10-1-1- مدخل سير تحول ذکر شده توسط واکر از زيرمحور سير تحول از محور اصلي تاريخ را از اينجا دريافت نمائيد.