تاریخ درج خبر: بيستم و چهارم ارديبهشت 1398 ساعت 12:24 تعداد بازدیدکنندگان: 166
 
مقاله دانشنامه ای بنام" الگوی جامعه محور" در محور4: طراحی برنامه درسی در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.
 
 مقاله دانشنامه ای بنام" الگوی جامعه محور" به نویسندگی آقای دکتر محمد جوادی پور و آقای بهروز رحیمی در محور4: طراحی برنامه درسی و به سرگروهی آقای دکتر مرتضی کرمی در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.