تاریخ درج خبر: بيستم و دوم بهمن 1397 ساعت 17:55 تعداد بازدیدکنندگان: 246
 
جلسه آینده شورای سیاستگذاری دانشنامه 1397/11/24 ساعت 16 برگزار خواهد شد.