تاریخ درج خبر: بيستم و هفتم دی 1397 ساعت 14:24 تعداد بازدیدکنندگان: 275
 
مقاله دانشنامه ای با عنوان" 5-3-4- سطوح تصمیم گیری برنامه درسی" در محور 5: تدوین و تولید برنامه درسی در بخش انتشار الکترونیکی بار گذاری شد.
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان" 5-3-4- سطوح تصمیم گیری برنامه درسی" به نویسندگی سرکار خانم دکتر پروین صمدی، در محور 5: تدوین و تولید برنامه درسی و به سرگروهی سرکار خانم دکتر پروین صمدی در بخش انتشار الکترونیکی بار گذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.