تاریخ درج خبر: بيستم و يکم آذر 1397 ساعت 16:11 تعداد بازدیدکنندگان: 1152
 
مدیر علمی و اجرایی دانشنامه ایرانی برتامه درسی از طرف انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تعیین شد.