تاریخ درج خبر: پانزدهم تير 1397 ساعت 11:10 تعداد بازدیدکنندگان: 779
 
مقاله دانشنامه ای با عنوان " 8-2-1-1-8- طبقه‌بندی ویلیام هنری شوبرت از دیدگاه‌های برنامه درسی" به نگارش جناب آقای دکتر عباس قلتاش از محور 8 : نظریه‌ها ودیدگاه‌ها به سرگروهی جناب آقای دکتر ایزدی در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه بارگذاری شد.
 

مقاله دانشنامه ای با عنوان  " 8-2-1-1-8- طبقه‌بندی ویلیام هنری شوبرت از دیدگاه‌های برنامه درسی" به نگارش جناب آقای دکتر عباس قلتاش  از محور 8 : نظریه‌ها ودیدگاه‌ها به سرگروهی جناب آقای دکتر ایزدی در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.