تاریخ درج خبر: دهم مهر 1396 ساعت 11:38 تعداد بازدیدکنندگان: 1279
 
بارگذاری مقاله با عنوان توصیف برنامه درسی آموزش دبستانی در جهان همراه با سیر تحول و چالش ها به نگارش سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی
 
 مقاله با عنوان «توصيف برنامه درسي آموزش دبستاني در جهان همراه با سير تحول و چالش‌ها» به نگارش سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی از محور سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه(daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.