تاریخ درج خبر: بيستم و چهارم تير 1396 ساعت 14:30 تعداد بازدیدکنندگان: 1311
 
بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور 12 : سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه)
 
 با نام خدا

مقاله با عنوان: 12-2-2-2-2- توصیف برنامه درسی شاخه فنی و حرفه­ ای در ایران همراه با سیر تحول و چالش ­ها به نگارش سرکار خانم مریم بنی عامریان از محور سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه به سرگروهی سرکار خانم دکتر دهقانی) بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه(daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.