مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" چالش های زیست محیطی" در محور 16: چالش های معاصر در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه ایرانی برنامه درسی منتشر شد.
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" چالش های زیست محیطی" به نویسندگی آقای دکتر محمد شبیری و خانم دکتر مهدیه رضایی در محور 16: چالش های معاصر و به سرگروهی آقای دکتر علیرضا صادقی در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه ایرانی برنامه درسی منتشر شد. 

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايلارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : هفتم مرداد 1398 ساعت 10:02 تعداد بازدید:74


CMS by:NOICT