بارگذاری مقاله دانشنامه ای با عنوان طبقه بندی نظریه های برنامه درسی: دوروثی هونکِی از محور نظریه های برنامه درسی به سرگروهی دکتر فریدون شریفیان
 مقاله دانشنامه ای با عنوان: طبقه‌بندی نظریه‌های برنامه درسی: دوروثی هونِکِی به نگارش جناب آقای دکتر علی حسینی خواه از محور نظریه های برنامه درسی به سرگروهی جناب آقای دکتر فریدون شریفیان در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در  (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : هفتم بهمن 1396 ساعت 22:49 تعداد بازدید:1249


CMS by:NOICT