انتشار الکترونیکی مقالات نهائی شده


دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.  

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به دبيرخانه دانشنامه منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. .بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 
 

1)مفهوم و قلمرو: سرگروه محترم جناب آقای دکترنعمت الله موسی پور 
2)مباني: سرگروه محترم جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی
3)سياستگذاري و تصميم گيري: سرگروه محترم جناب آقای دکتر مصطفی قادری
4)طراحي:  سرگروه محترم جناب آقای دکتر مرتضی کرمی و خانم دکتر پروین احمدی
5)تدوين و توليد: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر پروین صمدی
6)اجرا: سرگروه محترم جناب آقای دکتر مصطفی قادری و سرگروه محترم جناب آقای دکتر غلامی
7)ارزشيابي: سرگروه محترم جناب آقای دکتر نوری
8)نظريه ها و ديدگاه ها: سرگروه محترم جناب آقای دکتر فریدون شریفیان و  سرگروه محترم جناب آقای دکتر صمد ایزدی
9)پژوهش: سرگروه محترم خانم دکتر کشتی آرای
10) تاریخ: سرگروه محترم جناب آقای دکتر حسینی خواه
11)انواع و سطوح برنامه درسي: سرگروه محترم جناب آقای دکتر آرمند
12) برنامه درسي سطوح تحصيلي: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر  دهقانی، سرگروه محترم جناب آقای دکتر فتحی واجارگاه، سرگروه محترم جناب آقای دکتر قندیلی
13)برنامه درسي و حوزه هاي محتوايي: سرگروه محترم جناب آقای دکتر امانی طهرانی
14) برنامه درسي گروه هاي خاص: سرگروه محترم جناب آقای دکتر  پوشنه 
15)تربيت معلم: سرگروه محترم جناب آقای دکتر خلیل غلامی
16)چالشهاي معاصر: سرگروه محترم جناب آقای دکتر فتحی واجارگاه
17) برنامه درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات: سرگروه محترم جناب آقای دکتر عطاران
18)تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر گویا
19)نظام ها (کشورها): سرگروه محترم جناب آقای دکتر محسن پور
 
20)مشاهير: سرگروه محترم جناب آقای دکتر علی عسگری
21)اسناد بين المللي: سرگروه محترم سرکارخانم دکتر بازرگان
22) نهادها و نشريات: سرگروه محترم جناب آقای دکتر عصاره
 

ارسال نظرات

 

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ايميل
توضيحات
 
   


 

ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  |
 
CMS by:NOICT