برنامه ارائه گزارش پيشرفت کار سرگروه ها تا پايان سال 1390

برنامه ارائه گزارش پيشرفت کار سرگروه ها تا پايان سال 1390

رديف

عنوان گزارش

تاريخ گزارش

گزارش توسط سرگروه

بازخورد توسط شوراي علمي

1

پيش گزارش

10-12-89

15-12-89

2

گزارش نخست

15-3-90

31-3-90

3

گزارش دوم

15-6-90

31-6-90

4

گزارش سوم

15-9-90

30-9-90

5

گزارش چهارم

10-12-90

15-12-90

 


 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و نهم مرداد 1390 ساعت 12:29 تعداد بازدید:1761


CMS by:NOICT