اخبار دانشنامه

  


کلیه علاقمندان به نظامهای آموزشی کشورهای اروپایی می توانند به سایت زیر مراجعه کنند

 براساس مصوبات جلسات كارگروه در تاريخهاي12/8/89، 19/8/89 و 24/8/89 تصميمات اتخاذ شده درباره محورهاي بيست و دو گانه دانشنامه به شرح جدول پيوست است. شايان ذكر است كه اين تصميمات نهايي نبوده و قابليت اصلاح دارد. لذا دبيرخانه دانشنامه از نظرات و پيشنهادات سازنده استقبال مي‌كند

 
                  

                 

            


                  

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

نیمکت های چوبی
 بیشتر از درختان میوه می دهند،
اگر ریشه در  «وجود معلم» داشته باشند

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CMS by:NOICT